Prvi Hrvatski kongres o svjetlosnom onečišćenju s međunarodnim sudjelovanjem
Otok Rab, Hrvatska, 14-16. lipnja 2019.


Korado Korlević

Dragi sudionici i posjetitelji,
Pred nama je Prvi hrvatski kongres o svjetlosnom onečišćenju, mjesto na kojem ćemo po prvi puta moći sagledati svjetlosno onečišćenje, jednu dugo zanemarivanu problematiku s multidisciplinarnog aspekta u svoj njenoj širini, od zaštite ljudskog zdravlja do kulturološkog utjecaja na zajednicu. Trebalo je dvadeset godina da se od prvih natpisa u hrvatskim medijima, uključivanje UNESCO-a u tu problematiku dođe do zakona i ovog skupa, ali to nije bilo izgubljeno vrijeme. U međuvremenu je mnoštvo eksperata i ljudi dobre volje dalo svoj doprinos od stručnih tekstova iz svjetlo-inženjerske struke preko kulturološko-zavičajnih vezanih uz zaštitu noći kao kulturnog dobra do filozofskih i teoloških tekstova s pitanjem “Može li bez mraka biti svjetla”?

To pitanje, imamo li pravo svojim djelovanjem odstraniti jedan od najvažnijih ciklusa u prirodi, dan-noć može biti osnova za raspravu, a koliko smo spremni platiti: zdravljem-smetnjom cirkadijalnog ritma plavim svjetlom, gubitkom raznolikosti u prirodi-nestručnim postavljanjem javne rasvjete, turistički- gubitkom prirodnog pogleda na noćni krajobraz.

Dragi prijatelji, nalazimo se pred vremenom implementacije zakona o svjetlosnom onečišćenju, nedoumica oko kontrole primjene i evaluacije učinaka, ali i pred omalovažavanja i ignoriranja problematike od strane onih koji su svjetlosnim onečišćenjem stvarali profit. Pogledamo li listu organizatora, suorganizatora i podupiratelja ovog skupa, možemo biti ponosni na ovaj trenutak kada se toliko znanja i dobre volje okupilo s ciljem stvaranja jednog boljeg, štedljivijeg i zdravijeg svijeta.
Korado Korlević


Pod visokim pokroviteljstvom
Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović


POKROVITELJI
Ministarstvo zdravstva RH
Ministarstvo turizma RH
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH


Pozivamo Vas na Prvi znanstvenostručni kongres s međunarodnim sudjelovanjem
“Svjetlosno onečišćenje”, koje će se održati od 14. – 16. lipnja 2019. na Rabu.

Srdačno Vas pozdravljamo i željno očekujemo na Rabu!

Korado Korlević, Albert Cattunar, Dobrica Rončević, Daniela Glažar Ivče

Organizacijski odbor:
Albert Cattunar (predsjedatelj), Dobrica Rončević (predsjedatelj), Daniela Glažar Ivče (predsjedatelj), Andrej Mohar, Boris Stromar, Danijela Štimac Grbić, Bruno Cvetković, Zdenko Mlinar, Davor Klarić.

Znanstveni odbor:
Korado Korlević (predsjedatelj), Prof. dr.sc. Vladimir Mićović, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog,

Tajnik kongresa:
Anton Ažman [anton.azman@zzjzpgz.hr]

Voditelj kongresa:
Albert Cattunar (+385 91 2030731 a.cattunar@yahoo.com)

Predavači:

Korado Korlević, Astronomsko društvo Višnjan
Andrej Mohar, Temno nebo Slovenije
Boris Štromar, Udruga Naše Nebo
Albert Cattunar, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Daniela Glažar Ivče, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Dobrica Rončević, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Aleš Šubic, Slovenija
Jagoda Doko Jelinić, Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Medicinski Fakultet Zagreb
Milan Milošević, Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Medicinski Fakultet Zagreb
Danijela Štimac Grbić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Organizatori:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Udruga Naše nebo – udruga za zaštitu noćnog neba

Suorganizatori:

Općina Lopar

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Astronomsko društvo Višnjan

Temno nebo Slovenije

Grad Rab

Turistička zajednica Grada Raba

Turistička zajednica Općine Lopar

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – strukovni razred za sanitarno inženjerstvo

Hrvatski astronomski savez

Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta


First Croatian Light Pollution Conference with international participation, Rab Island, Croatia, June 14-16, 2019


Dear participants and visitors,
The first Croatian congress on light pollution is ahead of us, a place where we will be able to perceive light pollution for the first time, one long neglected issue from the multidisciplinary aspect in its entirety, from the protection of human health to the cultural impact on the community. It took twenty years that the first article in the Croatian media, the inclusion of UNESCO in this issue, to brings us to the law and this gathering, but that was not the time lost. In the meantime, a multitude of experts and people of good will have contributed from the professional texts from the light engineering profession through the culturological and native to landscape – connected to the protection of the night as a cultural asset to philosophical and theological texts with the question “Can without night be light?”

This question, if we have the right to eliminate one of the most important cycles in nature by our actions, day-night can be the basis for the discussion, and how much we are willing to pay: health – disturbance of the circadian rhythm with blue light, loss of diversity in nature – unsuccessful placement of public lighting, touristic – loss of a natural look at the night landscape.

Dear friends, we are faced with the timing of the implementation of laws on light pollution, the dilemma about the control of the application and the evaluation of the effects, but also about the downplay and ignore of the problem by those who have made profits by light pollution. If we look at the list of organizers, co-organizers and supporters of this event, we can be proud of this moment when so much knowledge and goodwill has come together to create a better, more savory and healthier world.
Korado Korlevic


We invite you to the 1st Scientific Conference with international participation “Light Pollution”,
which will be held on June 14  – June 16, 2019 in Rab.

We welcome you and look forward to see you in Rab!

Korado Korlević, Albert Cattunar, Dobrica Rončević, Daniela Glažar Ivče

Organizing Committee Members: Albert Cattunar [Chairman], , Dobrica Rončević [Chairman], Daniela Glažar Ivče [Chairman], Danijela Štimac Grbić, Boris Stromar , Bruno Cvetković, Zdenko Mlinar, Andrej Mohar, Davor Klarić.

Scientific Committee Members: Korado Korlević, Prof. dr.sc. Vladimir Mićović, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog,

Secretary: Anton Ažman (anton.azman@zzjzpgz.hr)

Congress Leader: Albert Cattunar (+385 91 2030731 a.cattunar@yahoo.com)


Lecturers:

Korado Korlević, Astronomsko društvo Višnjan
Andrej Mohar, Temno nebo Slovenije
Boris Štromar, Udruga Naše Nebo
Albert Cattunar, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Daniela Glažar Ivče, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Dobrica Rončević, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Aleš Šubic, Slovenija
Jagoda Doko Jelinić, Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Medicinski Fakultet Zagreb
Milan Milošević, Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Medicinski Fakultet Zagreb
Danijela Štimac Grbić, Croatian Institute of Public health

Organizer:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Udruga Naše nebo – udruga za zaštitu noćnog neba

Co-organizer:

Općina Lopar 

Andrija Stampar Teaching Institute of Public Health

Astronomsko društvo Višnjan

Temno nebo Slovenije

Grad Rab

Turistička zajednica Grada Raba

Turistička zajednica Općine Lopar

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – strukovni razred za sanitarno inženjerstvo

Hrvatski astronomski savez

Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta